Nezaradené

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu dostupného na adrese: http://art4you.sk/shop/eshop-art4you

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou art4you – IG, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému a zákazníkmi.

Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim dohodnuté inak.

DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

 

predávajúci – art4you – IG, s.r.o., Byster 270, 044 41 Sady nad Torysou,

                          IČO:48 147 415,  IČ DPH: SK212 0067 312.

                          Spoločnosť je zapísaná: Okresný súd Košice I. odd: s.r.o., vložka číslo 37290/V

kupujúci –       fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,

                          ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu so spoločnosťou art4you – IG, s.r.o

tovar –            produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke

                         spoločnosti art4you – IG, s.r.o.

služby –           poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

 

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovary spoločnosti art4you- IG, s.r.o. uvedené v internetovom obchode písomnou formou prostredníctvom vyplnenia riadnej objednávky pomocou objednávkového formulára. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.

Každá objednávka musí obsahovať najmä:

 

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho
 • kontaktnú osobu
 • poštovú a fakturačnú adresu
 • mailovú adresu
 • presný popis tovaru
 • platný telefónny kontakt
 • počet kusov
 • dátum vystavenia objednávky
 • dobu platnosti objednávky
 • spôsob úhrady
 • spôsob prevzatia tovaru

 

Údaje, ktoré uvedie kupujúci do objednávky, musia byť aktuálne a správne. Za ich správnosť zodpovedá kupujúci. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky nevyhnutné náklady, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s vybavovaním objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, najneskôr však do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované a tovar nebol pre kupujúceho objednaný, ak je to pre vybavenie objednávky potrebné. Pokiaľ kupujúci nesplní podmienky podľa predchádzajúcej vety, môže stornovať objednávku iba po zaplatení nevyhnutných nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s vybavovaním objednávky (napríklad poštovné, balné). Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému, a to telefonicky, písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo osobne, v sídle firmy. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo osobne. Kupujúci má právo do dvoch pracovných dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované a tovar nebol pre kupujúceho objednaný, ak je to pre vybavenie objednávky potrebné. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na trhu. Predávajúci a kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy, ak príde k závažnému porušeniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za závažné porušenie sa považuje také porušenie, pri ktorého existencii v čase uzatvárania zmluvy, by druhá zmluvná strana nemala záujem na jej uzatvorení.

 

Ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku a zásielka bola takisto na diaľku preberaná, je kupujúci fyzická osoba spotrebiteľ oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom vrátane kompletného príslušenstva do sídla predávajúceho. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie list o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaný kupujúcim.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä ak: predmetom zmluvy je dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho.

 

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po tomto termíne má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 40% z fakturovanej peňažnej čiastky.

 

Predajca vybavuje objednávky iba na území Slovenskej Republiky.

 

 

CENA

Cena je určená cenníkom dodávateľa

V prípade, ak sa náklady na zaobstaranie tovaru na strane dodávateľa vzhľadom na zmeny colných, daňových, odvodových alebo iných predpisov platných v SR navýšia, je dodávateľ oprávnený cenu dodávaného tovaru o takéto náklady navýšiť a odberateľ je povinný túto novostanovenú cenu zaplatiť.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude odberateľom zaplatená riadne a načas vystavená zálohová faktúra, nezmení cenu tovaru bez DPH, za ktorého dodávku bola takto záloha zaplatená.
 

Ceny uvedené v obchodnom systéme platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť art4you – IG. s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY
Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
– Prevodom / vklad na účet

Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k preukázateľnému pripísaniu finančných prostriedkov  na účet predávajúceho do 14 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. Úhrada predfaktúry je považovaná za písomné potvrdenie objednávky a odsúhlasenie špecifikácie produktov v nej uvedených. Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od dňa vystavenia.

 

Po prevzatí tovaru bude kupujúcemu vystavená a doručená riadna faktúra – daňový doklad so všetkými náležitosťami v súlade s platnou legislatívou SR, za odobratý tovar. Ak zaplatená zálohová faktúra na danú objednávku presahuje cenu dodaného tovaru a ak nebolo písomne dohodnuté inak, predávajúci vráti vykázaný rozdiel kupujúcemu  prevodom na jeho bankový účet, z ktorého bola platená zálohová platba a to do 14 dní. Kupujúci k tejto bankovej transakcii obdrží od predávajúceho na danú sumu dobropis.

Pri prevzatí tovaru:
– Dobierka (kuriérska služba – ak to povaha tovaru umožňuje a prepravná firma poskytuje takéto služby)
– V hotovosti

MIESTO A SPOSOB DODANIA TOVARU

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke, prípadne podľa dohody jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. osobne
 2. prepravnou službou

 

Osobný odber tovaru

Tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť osobne, na odbernom mieste spoločnosti art4you – IG s.r.o. na adrese:  Byster 270, 044 41 Sady nad Torysou. Pri preberaní tovaru sa preukáže dokladom totožnosti, prípadne dokladom, ktorý preukáže jej oprávnenie konať v mene kupujúceho.

 

Odber prostredníctvom prepravnej služby

Tovar sa považuje predávajúcim za dodaný dňom jeho odovzdania prepravnej službe. Náklady na dopravu znáša kupujúci ak nie je dohodnuté inak.  Spolu s tovarom predávajúci posiela aj sprievodné dokumenty – dodací list alebo daňový doklad, ktorý nahrádza dodací list, na ktorom potvrdí kupujúci prevzatie tovaru.

 

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením celkovej kúpnej ceny ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim, jeho splnomocnencom, zástupcom alebo dopravcom.

 

 

MINIMÁLNE OBJEDNANÉ MNOZSTVO TOVARU A DODACIE LEHOTY 

V prípade, že predávajúci nemá požadovaný tovar skladom, pri minimálnych odberných množstvách tj. do 225 kg farebného kameniva, vyrábaného na zákazku si predávajúci vyhradzuje doúčtovanie osobitného príplatku vo výške 58% z kúpnej ceny bez DPH. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Následne, až po úhrade predfaktúry kupujúcim a pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho,  predávajúci zadáva tovar do výroby. 

 

Čakacia doba na zákazkovú výrobu tovaru a dodanie z externého skladu

 • 25 –       225kg –  21pracovných dní od zaplatenia predfaktúry, alebo dohodou
 • 250 –   1000kg –  14 pracovných dní od zaplatenia predfaktúry, alebo dohodou
 • 1000 – 2000kg –   5 pracovných dní od zaplatenia predfaktúry, alebo dohodou
 • 2000 – 4000kg –   5 pracovných dní od zaplatenia predfaktúry, alebo dohodou

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Kupujúci, alebo osoba ním poverená sú povinní skontrolovať pri preberaní dodávaný tovar v momente jeho prevzatia. Akékoľvek neskoršie uplatnenia nárokov z chýb tovaru, ktoré mohli byť pri starostlivom prebratí tovaru zistené je vylúčené.

 

Skryté vady tovaru

Za skryté vady tovaru zodpovedá dodávateľ vtedy, ak tieto vady tovaru preukázateľne tovar mal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

V prípade zistenia skrytých vád kupujúci nie je oprávnený tovar používať a je povinný dopraviť ho na reklamačné miesto predávajúceho. Náklad na prepravu znáša kupujúci, pri uznaní vady tovaru mu tieto náklady refundované predávajúcim.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady a poškodenia tovaru, ktoré  vznikli pri preprave tovaru prepravnou spoločnosťou.

Pri dodávanom kamenive je možná malá farebná odchýlka oproti fotografiám zverejneným v internetovom obchode prevádzkovateľa art4you – IG, s.r.o.

Táto odchýlka vzniká:

 • rozdielnou kalibráciou monitorov a displejov mobilných zariadení
 • je prirodzeným javom najmä v prípade prírodného kameniva vzhľadom na ťažený sloj

Farebná odchýlka nie je predmetom reklamácie a nie je možné ju uznať ako vadu tovaru.

 

REKLAMÁCIE

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prípade, že tovar má fyzickú vadu alebo právnu vadu.

Kupujúci podáva reklamáciu písomnou formou, pričom musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, adresu, telefónne číslo, v prípade právnických osôb identifikačné údaje. Reklamácia ďalej obsahuje popis reklamovanej chyby, prípadne fotodokumentáciu danej chyby alebo vady.

Predávajúci k reklamácii zaujme stanovisko do 14 dní od doručenia reklamácie na jeho korešpondenčnú adresu písomnou formou.

 

ZÁRUKA A SERVIS

Tovar, ktorý podlieha záručnej dobe, obsahuje štítok, na ktorom je záručná doba je riadne vyznačená a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a dodacieho listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcej z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch a službách predávajúceho.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.