Kamenný koberec, Návody

Najčastejšie poškodenia kamenného koberca a ich príčiny

Delaminácia od podkladu

Prejavy

 • vytvorenie prasklín
 • dutý zvuk pri poklope na poškodené miesto

Príčiny

 • vynechanie technologických krokov brúsenia a vysávania
 • nedostatočne prebrúsený podklad
 • nehydroizolovaný podklad
 • difúzne uzatvorený penetračný epoxid
 • realizácia pri vysokých teplotách
 • chemicky znečistený podklad (mastnota, oleje, presolený podklad)
 • nedostatočná pevnosť podkladu (podklad nespĺňa pevnostné parametre)
 • vysoká vlhkosť podkladu pri realizácii
 • zle spádovaný a nevhodne vyspravený podklad
 • nedostatočná penetrácia podkladu
 • penetrácia nevhodnými penetračnými prípravkami

 

Vytvorenie prasklín, bez delaminácie

Prejavy

 • praskliny na povrchu, pri poklope po povrchu žiaden dutý zvuk

Príčiny

 • nedilatovaný alebo neodborne dilatovaný podklad
 • dilatácie podkladu neboli prevzaté do povrch

Zanedbanie tohto problému vedie následne k delaminácii povrchu v mieste praskliny s tendenciou  šíriť sa ďalej po ploche.

 

Vypadávanie kameniva z povrchu

Prejavy

 • z povrchu sa uvoľňujú kamienky a vznikajú diery

Príčiny

 • neodborne pripravený materiál
 • vysoká vlhkosť kameniva
 • vysoká relatívna vlhkosť vzduchu pri realizácii
 • zanedbanie vplyvu rosného bodu pri pokládke
 • kriedovanie UV nestabilnej reakčnej živice a následná strata pevnosti
 • nevhodná chemická alebo mechanická záťaž pri používaní povrchu
 • vysoká vlhkosť pri realizácii

 

Vznik bielych flekov na povrchu

Prejavy

 • lokálne biele fleky na povrchu

Príčiny

 • vysoká relatívna vlhkosť vzduchu
 • zanedbanie vplyvu rosného bodu pri pokládke
 • nízke teploty pri realizácii
 • pri revitalizácii prítomnosť vody v podklade

 

Spenený povrch kamenného koberca

Prejavy

 • pri práci s polyuretánovými reakčnými živicami na povrchu sa vytvorí tvrdá biela pena

Príčiny

 • vysoká vlhkosť vzduchu spolu s vysokou zbytkovou vlhkosťou kameniva
 • príliš bohatá zmes na reakčnú živicu
 • zanedbanie vplyvu rosného bodu pri pokládke

 

Nevytvrdnuté miesta v povrchu

Prejavy

 • materiál miestami nedostatočne vytvrdol, nemá zodpovedajúcu pevnosť

Príčiny

 • nedodržanie správneho miešacieho pomeru zložiek A a B (najčastejšie vzniká pri používaní odmeriek namiesto váženia reakčnej živice)
 • nedostatočné premiešanie zložiek A a B
 • nízka teplota pri realizácii
 • zanedbanie vplyvu rosného bodu pri pokládke